top of page

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada při ZŠ a MŠ Markvartice je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli podílet se na správě školy.

schůzka

Členové školské rady

za školu

Mgr. David Bauštein

Mgr. Pavla Bartáčková

za zřizovatele (obec)

Dominika Chloubová

Ing. Blanka Šindelářová

za rodiče

Sandra Polanová

DEFINICE ŠKOLSKÉ RADY

Výběr ze zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon:

 

Školská rada § 167

(1) Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám (rodičům) podílet se na správě školy.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 

§ 168

Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních předpisů poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. V souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 11. 4. 2006.

bottom of page